home latest interview latest releases music news videos download albums contact us

Welcome to KruAmpond Site

ชุดการเรียนรู้ การใช้โปรแกรมตารางทำงาน (Spreadsheet)

บทคัดย่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ชุดที่ 1 สมุดงาน (workbook)
-แบบทดสอบก่อนเรียน
-ใบความรู้
-แบบฝึกหัด / แบบทดสอบหลังเรียน
 
ชุดที่ 6 ฟังก์ชั่นการจัดลำดับข้อมูล
-แบบทดสอบก่อนเรีย
-ใบความรู
-แบบฝึกหัด / แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที่ 2 การจัดรูปแบบเซลและข้อมูล
-แบบทดสอบก่อนเรียน
-ใบความรู้

-แบบฝึกหัด / แบบทดสอบหลังเรียน

ชุดที่ 7 การนำเสนอด้วยกราฟ
-แบบทดสอบก่อนเรียน
-ใบความรู้
-แบบฝึกหัด / แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที่ 3 ตัวดำเนินการและการสร้างสูตรคำนวณ
-แบบทดสอบก่อนเรียน
-ใบความรู้
-แบบฝึกหัด / แบบทดสอบหลังเรียน
                                             บทคัดย่อ
ชุดที่ 4 ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
-แบบทดสอบก่อนเรียน
-ใบความรู้
-แบบฝึกหัด / แบบทดสอบหลังเรียน
 
ชุดที่ 5 ฟังก์ชั่นการนับจำนวนข้อมุล
-แบบทดสอบก่อนเรียน
-ใบความรู้
-แบบฝึกหัด / แบบทดสอบหลังเรียน